Κώδικας δεοντολογίας icograda

Σκοπός
Σκοπός του κώδικα είναι να θέσει τις αρχές, σε διεθνές επίπεδο, των ηθικών κανόνων που διέπουν το σχεδιασμό και που ισχύουν σε όλες τις Ενώσεις-μέλη της icograda.

Υποχρεώσεις των μελών της Icograda
H συμμετοχή στην Icograda συνεπάγεται την αποδοχή του κώδικα από τις Eνώσεις-μέλη της, και την υποχρέωση ότι τα μέλη των ενώσεων αυτών, που εργάζονται σε άλλη χώρα από εκείνη του τόπου καταγωγής τους θα τηρούν τον σχετικό κώδικα της χώρας στην οποία εργάζονται.
Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, αποδέχεται και υιοθετεί τον κώδικα δεοντολογίας της icograda και στο μέτρο που της αναλογεί, θα συμβάλλει ώστε αυτές οι αρχές να ενσωματωθούν στην επαγγελματική πρακτική της γραφιστικής κοινότητας στην Ελληνική αγορά.
Ορισμοί
Όπου στον Κώδικα αναφέρεται ο όρος «σχεδιαστής»
α) περιλαμβάνει:
• γραφίστες, σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας.
• σχεδιαστές προϊόντων και διαρκών αγαθών
• αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων και διακοσμητές εσωτερικών χώρων
β) περιγράφει:
άτομα, ομάδες και εταιρείες που εξασκούν τον γραφικό σχεδιασμό είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ICOGRADA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ευθύνη των σχεδιαστών προς το κοινωνικό σύνολο
Κάθε σχεδιαστής έχει καθήκον ως επαγγελματίας:
α) Να προάγει το κοινωνικό και αισθητικό επίπεδο του κοινωνικού συνόλου.
β) Να εργάζεται προς όφελος της οικολογικής συνείδησης και του φυσικού περιβάλλοντος.
γ) Να διαφυλάσσει την τιμή και την ακεραιότητα του επαγγέλματος.
Κανένας σχεδιαστής δεν θα αποδεχθεί ή θα ασχοληθεί εν γνώσει του με εργασία κατά την οποία το προσωπικό του όφελος είναι αντίθετο προς το επαγγελματικό του καθήκον.
_ _ _ _ _
Ευθύνη των γραφιστών προς τους πελάτες
α) Κάθε σχεδιαστής οφείλει να εργάζεται προς όφελος των πελατών του.
β) Κάθε σχεδιαστής οφείλει να μην αποδέχεται ταυτόχρονα περισσότερες από μία αναθέσεις εργασιών, όταν αυτές ανατίθενται από ευθέως ανταγωνιστικούς πελάτες, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει τον πελάτη ή εργοδότη του, με εξαίρεση τις εργασίες εκείνες οι οποίες συνηθίζεται να ανατίθενται σε ένα σχεδιαστή από πολλούς ανταγωνιστές ταυτόχρονα.
γ) Κάθε σχεδιαστής οφείλει να διαχειρίζεται απόλυτα εμπιστευτικά τις πληροφορίες που προέρχονται από τον πελάτη του και να μην κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του πελάτη.
Κάθε σχεδιαστής οφείλει ως εργοδότης, να εξασφαλίζει, ότι η δέσμευσή του αυτή επεκτείνεται και προς τα μέλη του προσωπικού του.
_ _ _ _ _
Ευθύνη του γραφίστα προς τους συναδέλφους
α) Κάθε σχεδιαστής οφείλει να μην επιχειρεί άμεσα ή έμμεσα να διαβάλλει συνάδελφο, ούτε και να ανταγωνίζεται αθέμιτα τους υπόλοιπους συναδέλφους, παρέχοντας υπερβολικές εκπτώσεις ή άλλες παρόμοιες παροχές.
β) Κάθε σχεδιαστής οφείλει να μην αποδέχεται ανάθεση εργασίας για την οποία εργάζεται ήδη άλλος συνάδελφος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.
γ) Κάθε σχεδιαστής οφείλει να κάνει δίκαιη κριτική (όταν αυτό επιβάλλεται) και να μην προβαίνει σε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για την εργασία ή τη φήμη οποιουδήποτε συναδέλφου του.
δ) Κάθε σχεδιαστής οφείλει να μην ακολουθεί τις οδηγίες πελάτη του, όταν αυτές συνιστούν κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ή να προβαίνει σκόπιμα σε οποιαδήποτε παρόμοια πράξη.
_ _ _ _ _
Αμοιβές
α) Κάθε σχεδιαστής οφείλει να μην αποδέχεται ανάθεση εργασίας από πελάτη χωρίς την απαίτηση εύλογα ικανοποιητικής αμοιβής, με εξαίρεση τις εργασίες που ανατίθενται από φιλανθρωπικούς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
β) Πριν από την αποδοχή της ανάθεσης, κάθε σχεδιαστής οφείλει να καθορίσει με ακρίβεια και σαφήνεια προς τον πελάτη τον τρόπο υπολογισμού για το σύνολο της αμοιβής του.
γ) Κάθε σχεδιαστής που διατηρεί οικονομικές σχέσεις με οποιαδήποτε εταιρεία, επαγγελματία ή επιχείρηση η οποία επωφελείται σε συστάσεις του κατά την εκτέλεση εργασίας που ανατίθεται από πελάτη, οφείλει να ενημερώνει εκ των προτέρων τον πελάτη ή τον εργοδότη του για τη σχέση του αυτή.
δ) Κάθε σχεδιαστής που δρα συμβουλευτικά για την επιλογή συναδέλφου στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί οποιαδήποτε εργασία, οφείλει να μην δεχτεί οποιουδήποτε είδους αμοιβή από το συνάδελφο τον οποίο προτείνει.
_ _ _ _ _
Διαγωνισμοί
Κάθε σχεδιαστής οφείλει να μη λαμβάνει μέρος σε οποιοδήποτε διαγωνισμό -κλειστό ή ανοιχτό- οι όροι του οποίου είναι αντίθετοι με τους κανονισμούς της icograda.
_ _ _ _ _
Δημοσιότητα
α) Το περιεχόμενο οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή υλικού δημοσιότητας (αυτοπροβολής) οφείλει να είναι ακριβές, αληθές, να παρουσιάζει πραγματικά στοιχεία προς τους πελάτες και τους συναδέλφους και να είναι σύμφωνο με τους ηθικούς κανόνες του επαγγέλματος.
β) Είναι στη διακριτική επιλογή κάθε σχεδιαστή να επιτρέπει τη χρήση του ονόματός του από τον πελάτη για λόγους προβολής έργων που έχουν σχεδιαστεί από εκείνον ή στα οποία έχει συμβάλλει, εφ’ όσον η προβολή αυτή γίνεται με τρόπο που δεν προσβάλει τον κλάδο των σχεδιαστών.
γ) Κάθε σχεδιαστής οφείλει να μην επιτρέπει αναφορά στο όνομά του σε περιπτώσεις που το τελικό δημοσιευμένο αποτέλεσμα έχει υποστεί τέτοιο βαθμό αλλαγών και τροποποιήσεων από τον πελάτη, ώστε να διαφέρει σημαντικά από το αρχικό έργο που παραδόθηκε από αυτόν
 
Ένωση Γραφιστών Eλλάδας