Αλλαγή name server

Η συμπλήρωση αυτής της φόρμας γίνεται μετά την πληρωμή του domain
Κόστος καταχώρησης ονόματος χώρου 25 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογουντα Φ.Π.Α.)

Το e-mail θα πρέπει να ισχύει αυτή την στιγμή διότι σ'αυτή την διεύθυνση θα σας σταλεί ειδοποίηση παραλαβής της αίτησής σας και θα χρησιμοποιείται στο εξής για την μεταξύ μας επικοινωνία.

(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
(β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)