δεοντολογία

Κώδικας δεοντολογίας για δημιούργικούς!

Σκοπός
Σκοπός του κώδικα είναι να θέσει τις αρχές, σε διεθνές επίπεδο, των ηθικών κανόνων που διέπουν το σχεδιασμό και που ισχύουν σε όλες τις Ενώσεις-μέλη της icograda.

Υποχρεώσεις των μελών της Icograda

Syndicate content