ελληνική καλλιγραφία

Καλλιγραφία, Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός

καλλιγραφία (ἡ)· ἡ ὡραία γραφή, τὸ ὡραῖον γράψιμον·|| ἡ τέχνη τοῦ καλῶς γράφειν, ἤτοι τοῦ ὑποτυπώνειν μετὰ κανονικότητος καὶ ὀρθότητος τοὺς χαρακτῆρας γραφῆς τινος. — [Ἐγκυκλ.] Οἱ Ἕλληνες καὶ Ρωμαῖοι εἶχον τελειοποιήσει τὴν καλλιγραφίαν, τὴν τόσον στενῶς συνδεδεμένην πρὸς τὴν τέχνην τοῦ λόγου, ὅστις ἦτο ἡ κυριώδης δύναμις τῆς διοικήσεως αὐτῶν.

Eλληνική γραφή /πηγές - greek Writing
The Center for the Study of New Testament Manuscripts (CSNTM), under the umbrella of The Center for the Research of Early Christian Documents (CRECD)μια βάση δεδομένων με πολύ υλικό
http://www.csntm.org/Manuscripts.aspx

Aρχαία χειρογραφα απο τη βρετανικη βιβλιοθηκη
http://www.bl.uk/manuscripts/

The Schøyen Collection comprises
http://www.schoyencollection.com/GreekNT.htm#675

Syndicate content